NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:39-40

19:39 kai <2532> tinev <5100> twn <3588> farisaiwn <5330> apo <575> tou <3588> oclou <3793> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> didaskale <1320> epitimhson <2008> (5657) toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675>

19:40 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> outoi <3778> siwphsousin <4623> (5692) oi <3588> liyoi <3037> kraxousin <2896> (5692)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org