NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:24-26

19:24 kai <2532> toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) eipen <2036> (5627) arate <142> (5657) ap <575> autou <846> thn <3588> mnan <3414> kai <2532> dote <1325> (5628) tw <3588> tav <3588> deka <1176> mnav <3414> econti <2192> (5723)

19:25 kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> kurie <2962> ecei <2192> (5719) deka <1176> mnav <3414>

19:26 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> panti <3956> tw <3588> econti <2192> (5723) doyhsetai <1325> (5701) apo <575> de <1161> tou <3588> mh <3361> econtov <2192> (5723) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org