NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:13-14

19:13 kalesav <2564> (5660) de <1161> deka <1176> doulouv <1401> eautou <1438> edwken <1325> (5656) autoiv <846> deka <1176> mnav <3414> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> pragmateusasyai <4231> (5664) en <1722> w <3739> ercomai <2064> (5736)

19:14 oi <3588> de <1161> politai <4177> autou <846> emisoun <3404> (5707) auton <846> kai <2532> apesteilan <649> (5656) presbeian <4242> opisw <3694> autou <846> legontev <3004> (5723) ou <3756> yelomen <2309> (5719) touton <5126> basileusai <936> (5658) ef <1909> hmav <2248>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org