NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 17:27-29

17:27 hsyion <2068> (5707) epinon <4095> (5707) egamoun <1060> (5707) egamizonto <1061> (5712) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> eishlyen <1525> (5627) nwe <3575> eiv <1519> thn <3588> kibwton <2787> kai <2532> hlyen <2064> (5627) o <3588> kataklusmov <2627> kai <2532> apwlesen <622> (5656) pantav <3956>

17:28 omoiwv <3668> kaywv <2531> egeneto <1096> (5633) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> lwt <3091> hsyion <2068> (5707) epinon <4095> (5707) hgorazon <59> (5707) epwloun <4453> (5707) efuteuon <5452> (5707) wkodomoun <3618> (5707)

17:29 h <3739> de <1161> hmera <2250> exhlyen <1831> (5627) lwt <3091> apo <575> sodomwn <4670> ebrexen <1026> (5656) pur <4442> kai <2532> yeion <2303> ap <575> ouranou <3772> kai <2532> apwlesen <622> (5656) pantav <3956>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org