NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 17:20-21

17:20 eperwthyeiv <1905> (5685) de <1161> upo <5259> twn <3588> farisaiwn <5330> pote <4219> ercetai <2064> (5736) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> apekriyh <611> (5662) autoiv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) ouk <3756> ercetai <2064> (5736) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> meta <3326> parathrhsewv <3907>

17:21 oude <3761> erousin <2046> (5692) idou <2400> (5628) wde <5602> h <2228> ekei <1563> idou <2400> (5628) gar <1063> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> entov <1787> umwn <5216> estin <1510> (5748)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org