NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:18

15:18 anastav <450> (5631) poreusomai <4198> (5695) prov <4314> ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> erw <2046> (5692) autw <846> pater <3962> hmarton <264> (5627) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> enwpion <1799> sou <4675>

Luke 15:21

15:21 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> uiov <5207> autw <846> pater <3962> hmarton <264> (5627) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> enwpion <1799> sou <4675> ouketi <3765> eimi <1510> (5748) axiov <514> klhyhnai <2564> (5683) uiov <5207> sou <4675> [poihson <4160> (5657) me <3165> wv <5613> ena <1520> twn <3588> misyiwn <3407> sou] <4675>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org