NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 12:30

12:30 tauta <5023> gar <1063> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> tou <3588> kosmou <2889> epizhtousin <1934> (5719) umwn <5216> de <1161> o <3588> pathr <3962> oiden <1492> (5758) oti <3754> crhzete <5535> (5719) toutwn <5130>

Luke 12:32

12:32 mh <3361> fobou <5399> (5737) to <3588> mikron <3398> poimnion <4168> oti <3754> eudokhsen <2106> (5656) o <3588> pathr <3962> umwn <5216> dounai <1325> (5629) umin <5213> thn <3588> basileian <932>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org