NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 12:29-31

12:29 kai <2532> umeiv <5210> mh <3361> zhteite <2212> (5720) ti <5101> faghte <5315> (5632) kai <2532> ti <5101> pihte <4095> (5632) kai <2532> mh <3361> metewrizesye <3349> (5744)

12:30 tauta <5023> gar <1063> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> tou <3588> kosmou <2889> epizhtousin <1934> (5719) umwn <5216> de <1161> o <3588> pathr <3962> oiden <1492> (5758) oti <3754> crhzete <5535> (5719) toutwn <5130>

12:31 plhn <4133> zhteite <2212> (5720) thn <3588> basileian <932> autou <846> kai <2532> tauta <5023> prosteyhsetai <4369> (5701) umin <5213>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org