NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:44-45

11:44 ouai <3759> umin <5213> oti <3754> este <1510> (5748) wv <5613> ta <3588> mnhmeia <3419> ta <3588> adhla <82> kai <2532> oi <3588> anyrwpoi <444> oi <3588> peripatountev <4043> (5723) epanw <1883> ouk <3756> oidasin <1492> (5758)

11:45 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> tiv <5100> twn <3588> nomikwn <3544> legei <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> tauta <5023> legwn <3004> (5723) kai <2532> hmav <2248> ubrizeiv <5195> (5719)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org