NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:37-39

11:37 en <1722> de <1161> tw <3588> lalhsai <2980> (5658) erwta <2065> (5719) auton <846> farisaiov <5330> opwv <3704> aristhsh <709> (5661) par <3844> autw <846> eiselywn <1525> (5631) de <1161> anepesen <377> (5627)

11:38 o <3588> de <1161> farisaiov <5330> idwn <1492> (5631) eyaumasen <2296> (5656) oti <3754> ou <3756> prwton <4412> ebaptisyh <907> (5681) pro <4253> tou <3588> aristou <712>

11:39 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> prov <4314> auton <846> nun <3568> umeiv <5210> oi <3588> farisaioi <5330> to <3588> exwyen <1855> tou <3588> pothriou <4221> kai <2532> tou <3588> pinakov <4094> kayarizete <2511> (5719) to <3588> de <1161> eswyen <2081> umwn <5216> gemei <1073> (5719) arpaghv <724> kai <2532> ponhriav <4189>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org