NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:21-23

11:21 otan <3752> o <3588> iscurov <2478> kaywplismenov <2528> (5772) fulassh <5442> (5725) thn <3588> eautou <1438> aulhn <833> en <1722> eirhnh <1515> estin <1510> (5748) ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

11:22 epan <1875> de <1161> iscuroterov <2478> autou <846> epelywn <1904> (5631) nikhsh <3528> (5661) auton <846> thn <3588> panoplian <3833> autou <846> airei <142> (5719) ef <1909> h <3739> epepoiyei <3982> (5714) kai <2532> ta <3588> skula <4661> autou <846> diadidwsin <1239> (5719)

11:23 o <3588> mh <3361> wn <1510> (5752) met <3326> emou <1700> kat <2596> emou <1700> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> mh <3361> sunagwn <4863> (5723) met <3326> emou <1700> skorpizei <4650> (5719)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org