NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:33-34

10:33 samarithv <4541> de <1161> tiv <5100> odeuwn <3593> (5723) hlyen <2064> (5627) kat <2596> auton <846> kai <2532> idwn <1492> (5631) esplagcnisyh <4697> (5675)

10:34 kai <2532> proselywn <4334> (5631) katedhsen <2611> (5656) ta <3588> traumata <5134> autou <846> epicewn <2022> (5723) elaion <1637> kai <2532> oinon <3631> epibibasav <1913> (5660) de <1161> auton <846> epi <1909> to <3588> idion <2398> kthnov <2934> hgagen <71> (5627) auton <846> eiv <1519> pandoceion <3829> kai <2532> epemelhyh <1959> (5675) autou <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org