NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:26-28

10:26 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> en <1722> tw <3588> nomw <3551> ti <5101> gegraptai <1125> (5769) pwv <4459> anaginwskeiv <314> (5719)

10:27 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> quch <5590> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> iscui <2479> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> dianoia <1271> sou <4675> kai <2532> ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

10:28 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> orywv <3723> apekriyhv <611> (5662) touto <5124> poiei <4160> (5720) kai <2532> zhsh <2198> (5692)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org