NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:6-7

9:6 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) eptusen <4429> (5656) camai <5476> kai <2532> epoihsen <4160> (5656) phlon <4081> ek <1537> tou <3588> ptusmatov <4427> kai <2532> epeyhken <2007> (5656) autou <846> ton <3588> phlon <4081> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:7 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> upage <5217> (5720) niqai <3538> (5669) eiv <1519> thn <3588> kolumbhyran <2861> tou <3588> silwam <4611> o <3739> ermhneuetai <2059> (5743) apestalmenov <649> (5772) aphlyen <565> (5627) oun <3767> kai <2532> eniqato <3538> (5668) kai <2532> hlyen <2064> (5627) blepwn <991> (5723)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org