NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:4

9:4 hmav <2248> dei <1163> (5904) ergazesyai <2038> (5738) ta <3588> erga <2041> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> ewv <2193> hmera <2250> estin <1510> (5748) ercetai <2064> (5736) nux <3571> ote <3753> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) ergazesyai <2038> (5738)

John 11:10

11:10 ean <1437> de <1161> tiv <5100> peripath <4043> (5725) en <1722> th <3588> nukti <3571> proskoptei <4350> (5719) oti <3754> to <3588> fwv <5457> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> autw <846>

John 13:30

13:30 labwn <2983> (5631) oun <3767> to <3588> qwmion <5596> ekeinov <1565> exhlyen <1831> (5627) euyuv <2117> hn <1510> (5713) de <1161> nux <3571>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org