NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:28-29

9:28 kai <2532> eloidorhsan <3058> (5656) auton <846> kai <2532> eipon <2036> (5627) su <4771> mayhthv <3101> ei <1510> (5748) ekeinou <1565> hmeiv <2249> de <1161> tou <3588> mwusewv <3475> esmen <1510> (5748) mayhtai <3101>

9:29 hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> mwusei <3475> lelalhken <2980> (5758) o <3588> yeov <2316> touton <5126> de <1161> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org