NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:22

9:22 tauta <5023> eipan <3004> (5627) oi <3588> goneiv <1118> autou <846> oti <3754> efobounto <5399> (5711) touv <3588> ioudaiouv <2453> hdh <2235> gar <1063> suneteyeinto <4934> (5717) oi <3588> ioudaioi <2453> ina <2443> ean <1437> tiv <5100> auton <846> omologhsh <3670> (5661) criston <5547> aposunagwgov <656> genhtai <1096> (5638)

John 9:34-35

9:34 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> en <1722> amartiaiv <266> su <4771> egennhyhv <1080> (5681) olov <3650> kai <2532> su <4771> didaskeiv <1321> (5719) hmav <2248> kai <2532> exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854>

9:35 hkousen <191> (5656) ihsouv <2424> oti <3754> exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854> kai <2532> eurwn <2147> (5631) auton <846> eipen <2036> (5627) su <4771> pisteueiv <4100> (5719) eiv <1519> ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org