NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:45-48

7:45 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> uphretai <5257> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> farisaiouv <5330> kai <2532> eipon <2036> (5627) autoiv <846> ekeinoi <1565> dia <1223> ti <5101> ouk <3756> hgagete <71> (5627) auton <846>

7:46 apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> uphretai <5257> oudepote <3763> elalhsen <2980> (5656) outwv <3779> anyrwpov <444>

7:47 apekriyhsan <611> (5662) oun <3767> [autoiv] <846> oi <3588> farisaioi <5330> mh <3361> kai <2532> umeiv <5210> peplanhsye <4105> (5769)

7:48 mh <3361> tiv <5100> ek <1537> twn <3588> arcontwn <758> episteusen <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> h <2228> ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org