NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:33-35

7:33 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> eti <2089> cronon <5550> mikron <3398> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) kai <2532> upagw <5217> (5719) prov <4314> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

7:34 zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> ouc <3756> eurhsete <2147> (5692) me <3165> kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

7:35 eipon <2036> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> prov <4314> eautouv <1438> pou <4226> outov <3778> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> hmeiv <2249> ouc <3756> eurhsomen <2147> (5692) auton <846> mh <3361> eiv <1519> thn <3588> diasporan <1290> twn <3588> ellhnwn <1672> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) kai <2532> didaskein <1321> (5721) touv <3588> ellhnav <1672>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org