NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:3-5

7:3 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> metabhyi <3327> (5628) enteuyen <1782> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> ina <2443> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> yewrhsousin <2334> (5692) [sou] <4675> ta <3588> erga <2041> a <3739> poieiv <4160> (5719)

7:4 oudeiv <3762> gar <1063> ti <5100> en <1722> kruptw <2927> poiei <4160> (5719) kai <2532> zhtei <2212> (5719) autov <846> en <1722> parrhsia <3954> einai <1510> (5750) ei <1487> tauta <5023> poieiv <4160> (5719) fanerwson <5319> (5657) seauton <4572> tw <3588> kosmw <2889>

7:5 oude <3761> gar <1063> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> episteuon <4100> (5707) eiv <1519> auton <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org