NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:26-27

7:26 kai <2532> ide <1492> (5657) parrhsia <3954> lalei <2980> (5719) kai <2532> ouden <3762> autw <846> legousin <3004> (5719) mhpote <3379> alhywv <230> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> arcontev <758> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

7:27 alla <235> touton <5126> oidamen <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> cristov <5547> otan <3752> erchtai <2064> (5741) oudeiv <3762> ginwskei <1097> (5719) poyen <4159> estin <1510> (5748)

John 7:52

7:52 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> ei <1510> (5748) eraunhson <2045> (5657) kai <2532> ide <1492> (5657) oti <3754> ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> profhthv <4396> ouk <3756> egeiretai <1453> (5743)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org