NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:44-45

6:44 oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> o <3588> pathr <3962> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> elkush <1670> (5661) auton <846> kagw <2504> anasthsw <450> (5692) auton <846> en <1722> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:45 estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> esontai <1510> (5704) pantev <3956> didaktoi <1318> yeou <2316> pav <3956> o <3588> akousav <191> (5660) para <3844> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> maywn <3129> (5631) ercetai <2064> (5736) prov <4314> eme <1691>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org