NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:40

6:40 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> ina <2443> pav <3956> o <3588> yewrwn <2334> (5723) ton <3588> uion <5207> kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> ech <2192> (5725) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> anasthsw <450> (5692) auton <846> egw <1473> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

John 6:57

6:57 kaywv <2531> apesteilen <649> (5656) me <3165> o <3588> zwn <2198> (5723) pathr <3962> kagw <2504> zw <2198> (5719) dia <1223> ton <3588> patera <3962> kai <2532> o <3588> trwgwn <5176> (5723) me <3165> kakeinov <2548> zhsei <2198> (5692) di <1223> eme <1691>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org