NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:33

6:33 o <3588> gar <1063> artov <740> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) o <3588> katabainwn <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> zwhn <2222> didouv <1325> (5723) tw <3588> kosmw <2889>

John 6:62

6:62 ean <1437> oun <3767> yewrhte <2334> (5725) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> anabainonta <305> (5723) opou <3699> hn <1510> (5713) to <3588> proteron <4386>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org