NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:22-24

6:22 th <3588> epaurion <1887> o <3588> oclov <3793> o <3588> esthkwv <2476> (5761) peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eidon <3708> (5627) oti <3754> ploiarion <4142> allo <243> ouk <3756> hn <1510> (5713) ekei <1563> ei <1487> mh <3361> en <1520> kai <2532> oti <3754> ou <3756> suneishlyen <4897> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> o <3739> ihsouv <2424> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> alla <235> monoi <3441> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> aphlyon <565> (5627)

6:23 alla <243> hlyen <2064> (5627) ploia <4143> ek <1537> tiberiadov <5085> egguv <1451> tou <3588> topou <5117> opou <3699> efagon <5315> (5627) ton <3588> arton <740> eucaristhsantov <2168> (5660) tou <3588> kuriou <2962>

6:24 ote <3753> oun <3767> eiden <1492> (5627) o <3588> oclov <3793> oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) ekei <1563> oude <3761> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> enebhsan <1684> (5627) autoi <846> eiv <1519> ta <3588> ploiaria <4142> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> zhtountev <2212> (5723) ton <3588> ihsoun <2424>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org