NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:41-44

5:41 doxan <1391> para <3844> anyrwpwn <444> ou <3756> lambanw <2983> (5719)

5:42 alla <235> egnwka <1097> (5758) umav <5209> oti <3754> thn <3588> agaphn <26> tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> ecete <2192> (5719) en <1722> eautoiv <1438>

5:43 egw <1473> elhluya <2064> (5754) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> ou <3756> lambanete <2983> (5719) me <3165> ean <1437> allov <243> elyh <2064> (5632) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tw <3588> idiw <2398> ekeinon <1565> lhmqesye <2983> (5695)

5:44 pwv <4459> dunasye <1410> (5736) umeiv <5210> pisteusai <4100> (5658) doxan <1391> para <3844> allhlwn <240> lambanontev <2983> (5723) kai <2532> thn <3588> doxan <1391> thn <3588> para <3844> tou <3588> monou <3441> [yeou] <2316> ou <3756> zhteite <2212> (5719)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org