NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:20-23

5:20 o <3588> gar <1063> pathr <3962> filei <5368> (5719) ton <3588> uion <5207> kai <2532> panta <3956> deiknusin <1166> (5719) autw <846> a <3739> autov <846> poiei <4160> (5719) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> deixei <1166> (5692) autw <846> erga <2041> ina <2443> umeiv <5210> yaumazhte <2296> (5725)

5:21 wsper <5618> gar <1063> o <3588> pathr <3962> egeirei <1453> (5719) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> zwopoiei <2227> (5719) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> ouv <3739> yelei <2309> (5719) zwopoiei <2227> (5719)

5:22 oude <3761> gar <1063> o <3588> pathr <3962> krinei <2919> (5719) oudena <3762> alla <235> thn <3588> krisin <2920> pasan <3956> dedwken <1325> (5758) tw <3588> uiw <5207>

5:23 ina <2443> pantev <3956> timwsin <5091> (5725) ton <3588> uion <5207> kaywv <2531> timwsin <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> o <3588> mh <3361> timwn <5091> (5723) ton <3588> uion <5207> ou <3756> tima <5091> (5719) ton <3588> patera <3962> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) auton <846>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org