NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:50-53

4:50 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> poreuou <4198> (5737) o <3588> uiov <5207> sou <4675> zh <2198> (5719) episteusen <4100> (5656) o <3588> anyrwpov <444> tw <3588> logw <3056> on <3739> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eporeueto <4198> (5711)

4:51 hdh <2235> de <1161> autou <846> katabainontov <2597> (5723) oi <3588> douloi <1401> autou <846> uphnthsan <5221> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) oti <3754> o <3588> paiv <3816> autou <846> zh <2198> (5719)

4:52 epuyeto <4441> (5633) oun <3767> thn <3588> wran <5610> par <3844> autwn <846> en <1722> h <3739> komqoteron <2866> escen <2192> (5627) eipan <3004> (5627) oun <3767> autw <846> oti <3754> ecyev <5504> wran <5610> ebdomhn <1442> afhken <863> (5656) auton <846> o <3588> puretov <4446>

4:53 egnw <1097> (5627) oun <3767> o <3588> pathr <3962> oti <3754> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> en <1722> h <3739> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> sou <4675> zh <2198> (5719) kai <2532> episteusen <4100> (5656) autov <846> kai <2532> h <3588> oikia <3614> autou <846> olh <3650>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org