NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:41

4:41 kai <2532> pollw <4183> pleiouv <4119> episteusan <4100> (5656) dia <1223> ton <3588> logon <3056> autou <846>

John 8:41

8:41 umeiv <5210> poieite <4160> (5719) ta <3588> erga <2041> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> eipan <3004> (5627) autw <846> hmeiv <2249> ek <1537> porneiav <4202> ouk <3756> egennhyhmen <1080> (5681) ena <1520> patera <3962> ecomen <2192> (5719) ton <3588> yeon <2316>

John 9:29

9:29 hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> mwusei <3475> lelalhken <2980> (5758) o <3588> yeov <2316> touton <5126> de <1161> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org