NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:20-21

4:20 oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> prosekunhsan <4352> (5656) kai <2532> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> en <1722> ierosolumoiv <2414> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> opou <3699> proskunein <4352> (5721) dei <1163> (5904)

4:21 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> pisteue <4100> (5720) moi <3427> gunai <1135> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> ote <3753> oute <3777> en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> oute <3777> en <1722> ierosolumoiv <2414> proskunhsete <4352> (5692) tw <3588> patri <3962>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org