NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:3-6

3:3 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ean <1437> mh <3361> tiv <5100> gennhyh <1080> (5686) anwyen <509> ou <3756> dunatai <1410> (5736) idein <1492> (5629) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

3:4 legei <3004> (5719) prov <4314> auton <846> [o] <3588> nikodhmov <3530> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) anyrwpov <444> gennhyhnai <1080> (5683) gerwn <1088> wn <1510> (5752) mh <3361> dunatai <1410> (5736) eiv <1519> thn <3588> koilian <2836> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> deuteron <1208> eiselyein <1525> (5629) kai <2532> gennhyhnai <1080> (5683)

3:5 apekriyh <611> (5662) [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ean <1437> mh <3361> tiv <5100> gennhyh <1080> (5686) ex <1537> udatov <5204> kai <2532> pneumatov <4151> ou <3756> dunatai <1410> (5736) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

3:6 to <3588> gegennhmenon <1080> (5772) ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> sarx <4561> estin <1510> (5748) kai <2532> to <3588> gegennhmenon <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> pneuma <4151> estin <1510> (5748)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org