NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 2:9-11

2:9 wv <5613> de <1161> egeusato <1089> (5662) o <3588> arcitriklinov <755> to <3588> udwr <5204> oinon <3631> gegenhmenon <1096> (5772) kai <2532> ouk <3756> hdei <1492> (5715) poyen <4159> estin <1510> (5748) oi <3588> de <1161> diakonoi <1249> hdeisan <1492> (5715) oi <3588> hntlhkotev <501> (5761) to <3588> udwr <5204> fwnei <5455> (5719) ton <3588> numfion <3566> o <3588> arcitriklinov <755>

2:10 kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> pav <3956> anyrwpov <444> prwton <4412> ton <3588> kalon <2570> oinon <3631> tiyhsin <5087> (5719) kai <2532> otan <3752> meyusywsin <3184> (5686) ton <3588> elassw <1640> su <4771> tethrhkav <5083> (5758) ton <3588> kalon <2570> oinon <3631> ewv <2193> arti <737>

2:11 tauthn <3778> epoihsen <4160> (5656) archn <746> twn <3588> shmeiwn <4592> o <3588> ihsouv <2424> en <1722> kana <2580> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> efanerwsen <5319> (5656) thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org