NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 2:23-25

2:23 wv <5613> de <1161> hn <1510> (5713) en <1722> toiv <3588> ierosolumoiv <2414> en <1722> tw <3588> pasca <3957> en <1722> th <3588> eorth <1859> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> autou <846> yewrountev <2334> (5723) autou <846> ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707)

2:24 autov <846> de <1161> ihsouv <2424> ouk <3756> episteuen <4100> (5707) auton <846> autoiv <846> dia <1223> to <3588> auton <846> ginwskein <1097> (5721) pantav <3956>

2:25 kai <2532> oti <3754> ou <3756> creian <5532> eicen <2192> (5707) ina <2443> tiv <5100> marturhsh <3140> (5661) peri <4012> tou <3588> anyrwpou <444> autov <846> gar <1063> eginwsken <1097> (5707) ti <5101> hn <1510> (5713) en <1722> tw <3588> anyrwpw <444>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org