NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 2:17

2:17 emnhsyhsan <3415> (5681) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> oti <3754> gegrammenon <1125> (5772) estin <1510> (5748) o <3588> zhlov <2205> tou <3588> oikou <3624> sou <4675> katafagetai <2719> (5695) me <3165>

John 19:29

19:29 skeuov <4632> ekeito <2749> (5711) oxouv <3690> meston <3324> spoggon <4699> oun <3767> meston <3324> tou <3588> oxouv <3690> usswpw <5301> periyentev <4060> (5631) proshnegkan <4374> (5656) autou <846> tw <3588> stomati <4750>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org