NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:8-9

20:8 tote <5119> oun <3767> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> elywn <2064> (5631) prwtov <4413> eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> eiden <1492> (5627) kai <2532> episteusen <4100> (5656)

20:9 oudepw <3764> gar <1063> hdeisan <1492> (5715) thn <3588> grafhn <1124> oti <3754> dei <1163> (5904) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> anasthnai <450> (5629)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org