NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:8

20:8 tote <5119> oun <3767> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> elywn <2064> (5631) prwtov <4413> eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> eiden <1492> (5627) kai <2532> episteusen <4100> (5656)

John 20:25

20:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> oi <3588> alloi <243> mayhtai <3101> ewrakamen <3708> (5758) ton <3588> kurion <2962> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ean <1437> mh <3361> idw <1492> (5632) en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) ton <3588> daktulon <1147> mou <3450> eiv <1519> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) mou <3450> thn <3588> ceira <5495> eiv <1519> thn <3588> pleuran <4125> autou <846> ou <3756> mh <3361> pisteusw <4100> (5692)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org