NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:19-20

20:19 oushv <1510> (5752) oun <3767> oqiav <3798> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> th <3588> mia <1520> sabbatwn <4521> kai <2532> twn <3588> yurwn <2374> kekleismenwn <2808> (5772) opou <3699> hsan <1510> (5713) oi <3588> mayhtai <3101> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> hlyen <2064> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> esth <2476> (5627) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> eirhnh <1515> umin <5213>

20:20 kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) edeixen <1166> (5656) kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> thn <3588> pleuran <4125> autoiv <846> ecarhsan <5463> (5644) oun <3767> oi <3588> mayhtai <3101> idontev <1492> (5631) ton <3588> kurion <2962>



TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.24 seconds
powered by bible.org