NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:9

1:9 hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> to <3588> alhyinon <228> o <3739> fwtizei <5461> (5719) panta <3956> anyrwpon <444> ercomenon <2064> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

John 1:17

1:17 oti <3754> o <3588> nomov <3551> dia <1223> mwusewv <3475> edoyh <1325> (5681) h <3588> cariv <5485> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> egeneto <1096> (5633)



TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org