NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:32-33

1:32 kai <2532> emarturhsen <3140> (5656) iwannhv <2491> legwn <3004> (5723) oti <3754> teyeamai <2300> (5766) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) wv <5613> peristeran <4058> ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> emeinen <3306> (5656) ep <1909> auton <846>

1:33 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> baptizein <907> (5721) en <1722> udati <5204> ekeinov <1565> moi <3427> eipen <2036> (5627) ef <1909> on <3739> an <302> idhv <1492> (5632) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) kai <2532> menon <3306> (5723) ep <1909> auton <846> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> baptizwn <907> (5723) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org