NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:19

1:19 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> tou <3588> iwannou <2491> ote <3753> apesteilan <649> (5656) prov <4314> auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> ex <1537> ierosolumwn <2414> iereiv <2409> kai <2532> leuitav <3019> ina <2443> erwthswsin <2065> (5661) auton <846> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org