NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:28

18:28 agousin <71> (5719) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424> apo <575> tou <3588> kaiafa <2533> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> hn <1510> (5713) de <1161> prwi <4404> kai <2532> autoi <846> ouk <3756> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> ina <2443> mh <3361> mianywsin <3392> (5686) alla <235> fagwsin <5315> (5632) to <3588> pasca <3957>

John 18:33

18:33 eishlyen <1525> (5627) oun <3767> palin <3825> eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> efwnhsen <5455> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org