NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:23-25

15:23 o <3588> eme <1691> miswn <3404> (5723) kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450> misei <3404> (5719)

15:24 ei <1487> ta <3588> erga <2041> mh <3361> epoihsa <4160> (5656) en <1722> autoiv <846> a <3739> oudeiv <3762> allov <243> epoihsen <4160> (5656) amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> kai <2532> ewrakasin <3708> (5758) kai <2532> memishkasin <3404> (5758) kai <2532> eme <1691> kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450>

15:25 all <235> ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> logov <3056> o <3588> en <1722> tw <3588> nomw <3551> autwn <846> gegrammenov <1125> (5772) oti <3754> emishsan <3404> (5656) me <3165> dwrean <1432>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org