NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:21-24

15:21 alla <235> tauta <5023> panta <3956> poihsousin <4160> (5692) eiv <1519> umav <5209> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> oti <3754> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

15:22 ei <1487> mh <3361> hlyon <2064> (5627) kai <2532> elalhsa <2980> (5656) autoiv <846> amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> profasin <4392> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) peri <4012> thv <3588> amartiav <266> autwn <846>

15:23 o <3588> eme <1691> miswn <3404> (5723) kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450> misei <3404> (5719)

15:24 ei <1487> ta <3588> erga <2041> mh <3361> epoihsa <4160> (5656) en <1722> autoiv <846> a <3739> oudeiv <3762> allov <243> epoihsen <4160> (5656) amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> kai <2532> ewrakasin <3708> (5758) kai <2532> memishkasin <3404> (5758) kai <2532> eme <1691> kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org