NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:14-15

15:14 umeiv <5210> filoi <5384> mou <3450> este <1510> (5748) ean <1437> poihte <4160> (5725) o <3739> egw <1473> entellomai <1781> (5736) umin <5213>

15:15 ouketi <3765> legw <3004> (5719) umav <5209> doulouv <1401> oti <3754> o <3588> doulov <1401> ouk <3756> oiden <1492> (5758) ti <5101> poiei <4160> (5719) autou <846> o <3588> kuriov <2962> umav <5209> de <1161> eirhka <2046> (5758) filouv <5384> oti <3754> panta <3956> a <3739> hkousa <191> (5656) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> egnwrisa <1107> (5656) umin <5213>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org