NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:6

14:6 legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> odov <3598> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> kai <2532> h <3588> zwh <2222> oudeiv <3762> ercetai <2064> (5736) prov <4314> ton <3588> patera <3962> ei <1487> mh <3361> di <1223> emou <1700>

John 14:19

14:19 eti <2089> mikron <3397> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> me <3165> ouketi <3765> yewrei <2334> (5719) umeiv <5210> de <1161> yewreite <2334> (5719) me <3165> oti <3754> egw <1473> zw <2198> (5719) kai <2532> umeiv <5210> zhsete <2198> (5692)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org