NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:21-23

14:21 o <3588> ecwn <2192> (5723) tav <3588> entolav <1785> mou <3450> kai <2532> thrwn <5083> (5723) autav <846> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) o <3588> agapwn <25> (5723) me <3165> o <3588> de <1161> agapwn <25> (5723) me <3165> agaphyhsetai <25> (5701) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kagw <2504> agaphsw <25> (5692) auton <846> kai <2532> emfanisw <1718> (5692) autw <846> emauton <1683>

14:22 legei <3004> (5719) autw <846> ioudav <2455> ouc <3756> o <3588> iskariwthv <2469> kurie <2962> ti <5101> gegonen <1096> (5754) oti <3754> hmin <2254> melleiv <3195> (5719) emfanizein <1718> (5721) seauton <4572> kai <2532> ouci <3780> tw <3588> kosmw <2889>

14:23 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> ean <1437> tiv <5100> agapa <25> (5725) me <3165> ton <3588> logon <3056> mou <3450> thrhsei <5083> (5692) kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> agaphsei <25> (5692) auton <846> kai <2532> prov <4314> auton <846> eleusomeya <2064> (5695) kai <2532> monhn <3438> par <3844> autw <846> poihsomeya <4160> (5695)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org