NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:16-17

14:16 kagw <2504> erwthsw <2065> (5692) ton <3588> patera <3962> kai <2532> allon <243> paraklhton <3875> dwsei <1325> (5692) umin <5213> ina <2443> h <1510> (5753) mey <3326> umwn <5216> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

14:17 to <3588> pneuma <4151> thv <3588> alhyeiav <225> o <3739> o <3588> kosmov <2889> ou <3756> dunatai <1410> (5736) labein <2983> (5629) oti <3754> ou <3756> yewrei <2334> (5719) auto <846> oude <3761> ginwskei <1097> (5719) umeiv <5210> ginwskete <1097> (5719) auto <846> oti <3754> par <3844> umin <5213> menei <3306> (5719) kai <2532> en <1722> umin <5213> estin <1510> (5748)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org