NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 13:1

13:1 pro <4253> de <1161> thv <3588> eorthv <1859> tou <3588> pasca <3957> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hlyen <2064> (5627) autou <846> h <3588> wra <5610> ina <2443> metabh <3327> (5632) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> prov <4314> ton <3588> patera <3962> agaphsav <25> (5660) touv <3588> idiouv <2398> touv <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eiv <1519> telov <5056> hgaphsen <25> (5656) autouv <846>

John 17:1

17:1 tauta <5023> elalhsen <2980> (5656) ihsouv <2424> kai <2532> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> eipen <2036> (5627) pater <3962> elhluyen <2064> (5754) h <3588> wra <5610> doxason <1392> (5657) sou <4675> ton <3588> uion <5207> ina <2443> o <3588> uiov <5207> doxash <1392> (5661) se <4571>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org