NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:3

12:3 h <3588> oun <3767> mariam <3137> labousa <2983> (5631) litran <3046> murou <3464> nardou <3487> pistikhv <4101> polutimou <4186> hleiqen <218> (5656) touv <3588> podav <4228> [tou] <3588> ihsou <2424> kai <2532> exemaxen <1591> (5656) taiv <3588> yrixin <2359> authv <846> touv <3588> podav <4228> autou <846> h <3588> de <1161> oikia <3614> eplhrwyh <4137> (5681) ek <1537> thv <3588> osmhv <3744> tou <3588> murou <3464>

John 12:5

12:5 dia <1223> ti <5101> touto <5124> to <3588> muron <3464> ouk <3756> eprayh <4097> (5681) triakosiwn <5145> dhnariwn <1220> kai <2532> edoyh <1325> (5681) ptwcoiv <4434>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org