NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:1-3

12:1 o <3588> oun <3767> ihsouv <2424> pro <4253> ex <1803> hmerwn <2250> tou <3588> pasca <3957> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> bhyanian <963> opou <3699> hn <1510> (5713) lazarov <2976> on <3739> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> ihsouv <2424>

12:2 epoihsan <4160> (5656) oun <3767> autw <846> deipnon <1173> ekei <1563> kai <2532> h <3588> marya <3136> dihkonei <1247> (5707) o <3588> de <1161> lazarov <2976> eiv <1520> hn <1510> (5713) ek <1537> twn <3588> anakeimenwn <345> (5740) sun <4862> autw <846>

12:3 h <3588> oun <3767> mariam <3137> labousa <2983> (5631) litran <3046> murou <3464> nardou <3487> pistikhv <4101> polutimou <4186> hleiqen <218> (5656) touv <3588> podav <4228> [tou] <3588> ihsou <2424> kai <2532> exemaxen <1591> (5656) taiv <3588> yrixin <2359> authv <846> touv <3588> podav <4228> autou <846> h <3588> de <1161> oikia <3614> eplhrwyh <4137> (5681) ek <1537> thv <3588> osmhv <3744> tou <3588> murou <3464>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org